Niets is voor altijd

Na 12,5 mooie jaren is Terra Incognita gestopt per 1 juli 2018. Met veel ambitie, enthousiasme en passie hebben we sinds 2006 aan Terra Incognita gewerkt. We deden vele inspirerende projecten. We danken onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de prachtige klussen. We zijn trots op Terra Incognita. En we kijken met veel plezier terug op deze mooie periode.


Pagina's

30 juni 2018

Niets is voor altijd

Terra Incognita is per 1 juli 2018 gestopt. De mensen van Terra Incognita zijn nieuwe wegen ingeslagen. We zijn op ons nieuwe werkadres te bereiken via de onderstaande contactgegevens.

-------
Jan Maurits van Linge
Xi-ontwerp
T 06 - 129 65 760
-------
Frank Stroeken
Wing
T  0317 - 46 52 00
M 06 - 52 159 139 
-------
Robert Arends
bureau Nieuwe Gracht
T  030 - 23 10 200
M 06 - 10 333 740 
4 november 2016

Kwaliteitskader voor de Noordelijke Rijn en Lekdijk

Uitsnede uit het Kwaliteitskader. Hier de Lekdijk langs de Lopikerwaard.
In september 2016 hebben we aan HWBP-project Centraal Holland het ruimtelijk kader voor de Noordelijke Rijn en Lekdijk opgeleverd. Vorig jaar (2015) maakten we reeds een eerste kwaliteitskader, nog voordat de technische opgave bekend was. Dit jaar hebben we de ruimtelijke visie uitgebreid op basis van een analyse van de technische opgaves en middels een ontwerponderzoek.  Het ruimtelijk kader bestaat nu uit een analyse van kwaliteiten, een beschrijving van meekoppelkansen, een formulering van de opgaves en een visie op de dijkversterking die concreet gemaakt wordt met uiteenlopende ontwerpprincipes.  Er is een hoofdrapport en er zijn achtergrondrapporten over ecologie, archeologie en cultuurhistorie, een kaartenatlas en een rapport met case-studies.

HDSR -projectleider Vrolijk overhandigt
het eindproduct aan dijkgraaf Poelmann
De visie op de dijkversterking is in sterke mate gebaseerd op historische kwaliteiten van het dijklandschap. Soms gaat het om waarden die gekoesterd worden, maar vaker gaat het juist om landschappelijke en historische kwaliteiten die inspireren bij het hedendaags vormgeven aan oplossingen. In de visie komen ook diverse ecologische, verkeerskundige en recreatieve uitdagingen in beeld.

Op het Deltacongres 2016 werd de brochure 'dijk van een geschiedenis' over het project gepresenteerd, die met een bijdrage van het Deltaontwerpersplatform is opgesteld.

19 april 2016

Twee visies vullen elkaar aan 'Over de Laak'

Dat we nu twee ontwikkelingsvisies voor het gebied ‘Over de Laak’ in Amersfoort voor twee verschillende opdrachtgevers zouden afronden, hadden we niet kunnen vermoeden toen we na de zomer van 2015 aan dit project begonnen. Het zit zo.

Vanaf de zomer van 2015 werken wij in opdracht van de gemeente Amersfoort aan de groen-recreatieve ontwikkeling van het gebied ten noorden van de nieuwe woonwijk Vathorst. Dit intensieve participatietraject, met honderden bewoners en belanghebbenden, leverde eind vorig jaar drie scenario’s op die de mogelijke ontwikkelingsrichtingen in beeld brachten. De gemeenteraad van Amersfoort sprak vervolgens in een ‘peiling’ haar voorkeur uit voor: ‘rustige recreatie, natuur en behoud van het karakter van het polderlandschap, met een goede overgang naar het waardevolle landschap van Arkhemheen’.

Waar het de intentie was dat de marktpartijen (de projectontwikkelaars die samen eigenaar zijn van bijna 60% van de gronden in het plangebied) en de gemeente (voor circa 20% eigenaar) samen een ontwikkelingsvisie zouden maken, liep dat anders. De marktpartijen konden namelijk niet uit de voeten met het tijdens de ‘peiling’ geformuleerde uitgangspunt van de Raad dat nieuwbouw van woningen in ‘Over de Laak’ moet passen in de huidige bestemmingsplanregels. Hierdoor kunnen een beperkt aantal nieuwe woningen door middel van ‘ruimte voor ruimte’ en de ‘landgoederenregeling’ gebouwd worden in het gebied.

Op verzoek van de gemeente Amersfoort en de marktpartijen heeft Terra Incognita vervolgens voor beide opdrachtgevers een ontwikkelingsvisie uitgewerkt. De visie voor de gemeente beperkt zich tot de gemeentelijke eigendommen en realiseert op die gronden de meest genoemde recreatiewensen uit de participatieronde en een natuurgebiedje op de overgang naar Arkemheen. De visie voor de marktpartijen heeft betrekking op het gehele plangebied, waarbij de voorgestelde ontwikkelingen op de gemeentelijke grondeigendommen integraal zijn overgenomen. In de visie voor de marktpartijen wordt het recreatieve netwerk verder uitgebreid, wordt het landschap versterkt en ontstaan nieuwe recreatiemogelijkheden op de gronden van de marktpartijen. Op de bestaande en enkele nieuwe erven wordt bovendien ruimte geboden voor nieuwe woningen op een wijze die bij het landschap past. Deze nieuwe woningen vormen een kostendrager voor de beoogde groen-recreatieve ontwikkeling op de gronden van de marktpartijen. Hiermee wijkt de visie van de marktpartijen echter af van het geformuleerde uitgangspunt van de Raad. De visies van de gemeente en de marktpartijen zijn verder niet tegenstrijdig, maar juist additioneel. En ze zijn beide gebaseerd op dezelfde wens om van het gebied ‘Over de Laak’ een aantrekkelijk groen-recreatief landschap te maken voor de inwoners van Vathorst.

Nu zijn er dus voor hetzelfde gebied twee visies gemaakt. Beide visies sluiten echter naadloos op elkaar aan en wij konden alle opgedane kennis en de inbreng uit het proces ‘Over de Laak’ hierin een plek geven. De visies van de gemeente Amersfoort en van de marktpartijen worden allebei op woensdag 20 april a.s. gepresenteerd. Ze zijn ook terug te vinden op:
De twee visies voor 'Over de Laak' naast elkaar: de gemeentelijke visie (links) en de visie van de marktpartijen (rechts).

11 februari 2016

Pilot verblijfsrecreatie Oostvaardersplassen


Konikspaarden in het Oostvaardersveld; 2014

Het concept KrugerparkNL ontwikkelden we in 2014, voor het Innovatienetwerk. Dit concept, over overnachten in de Oostvaardersplassen, leidde tot heel veel reacties van ondernemers en media. De provincie Flevoland en Staatsbosbeheer hebben inmiddels besloten om het concept verder te ontwikkelen. Ze zien het als een innovatief experiment in tijdelijke vorm. Ondernemers krijgen dan gedurende enkele jaren de mogelijkheid om verblijfsrecreatie te organiseren op exclusief terrein van Staatsbosbeheer in of nabij de Oostvaardersplassen. Wilde grazers en recreanten komen hier heel dicht bij elkaar. Deze unieke belevingswaarde maakt een meerprijs mogelijk waarmee de exploitant kan meebetalen aan het natuurbeheer.

In de komende maanden verkennen we hiervoor, wederom samen met Verheijden Concepten, de mogelijkheden. In overleg met een projectgroep van gemeenten, provincie en Staatsbosbeheer verkennen we de belangstelling van de markt en onderzoeken we de ruimtelijke en economische randvoorwaarden. Ook een stuurgroep zal zich hierover uitspreken. Voor de zomer presenteren we onze resultaten. Na de zomer zal er -als het allemaal goed gaat- een aanbestedingsprocedure worden opgestart.

21 januari 2016

Groenstructuurplan Culemborg

De gemeente Culemborg heeft sinds 2006 een groenstructuurplan. Dit eerste beleidsplan voor het openbare groen in de bebouwde kom van Culemborg legt bestaande kwaliteiten en toekomstige ambities voor de hoofdgroenstructuur vast voor de periode 2006-2016. De looptijd van het huidige plan komt dit jaar dus ten einde. De gemeente heeft Terra Incognita gevraagd om hen vanaf februari te ondersteunen bij de organisatie en begeleiding van een serie werkateliers voor het nieuwe groenstructuurplan.

Het eerste atelier gaat over de hoofdgroenstructuur van Culemborg. Samen met de beleidsmedewerkers van de gemeente en (groene) experts en belangengroepen uit de stad verkennen we de kwaliteiten, knelpunten, ambities en wensen voor het groen in de stad. We gaan samen op zoek naar een ruimtelijk samenhangende groenstructuur op het niveau van de stad als geheel. Welke onderdelen van het openbaar groen zijn het absoluut waard om te behouden en waar zien we mogelijkheden om het groen te versterken? Na het eerste atelier volgt een aantal thematische werksessies waarbij de focus ligt op een aantal 'groene' thema's, zoals gezondheid & bewegen, water & milieu, genieten & beleving. Dit levert vanuit verschillende thematische invalshoeken inhoudelijke verdieping, kritische aanscherpingen en inspirerende nieuwe inzichten. Later in het jaar worden de resultaten van de werkateliers besproken met de bewoners van Culemborg. Dan gaan wij de wijk in en voeren we het 'gesprek met de stad'.

5 januari 2016

Gelukwens!

2015 in vier projecten (van linksboven met de klok mee): Soesterberg Noord / Vliegbasis Soesterberg, Vathorst Noord / Over de Laak, Dementiepark Buiten Zorgen en Lekdijk Amerongen-Schoonhoven.

Graag wensen we iedereen een gezond en gelukkig 2016! We wensen dat we het komend jaar samen met u – net als in 2015 – vol inspiratie en met veel plezier samenwerken aan opdrachten met uitvoeringskracht, waarin kwaliteit duurzaam verankerd is.

Het begin van een nieuw jaar is voor ons ook een moment om terug te kijken. 2015 was een vruchtbaar jaar voor Terra Incognita. We werkten aan 28 projecten. Hierin was een brede range van onderwerpen zichtbaar met stedenbouw, landschapsontwerp en innovatief ruimtelijk onderzoek. In vrijwel alle projecten stond interactief ontwerpen met bewoners en andere betrokkenen centraal. Veel van deze projecten krijgen een vervolg in dit nieuwe jaar.

Een impressie uit het afgelopen jaar: 2015 in vier projecten
Stedenbouwkundige Visie Soesterberg Noord (gemeente Soest). Hier werken we, in een reeks van diverse projecten in Soesterberg en op de voormalige vliegbasis, aan een markante overgang tussen het dorp en Park Vliegbasis Soesterberg. We hopen dat in het nieuwe jaar vele bezoekers en (nieuwe) bewoners het gebied zullen ontdekken.
Vathorst Noord, Over de Laak (gemeente Amersfoort). Het interactieve planproces voor ‘Over de Laak’ (Vathorst Noord) leidt tot een gevarieerd recreatief landschap dat beantwoordt aan de uiteenlopende wensen van vele Vathorsters. In 2016 wensen we de eerste kansen te verzilveren.
Dijk Amerongen Schoonhoven (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht). Stap voor stap schetsen we de kwaliteiten van de grootse Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In 2016 gaan we de volgende stap zetten naar het kwaliteitskader. 
Dementiepark Buiten Zorgen (Innovatie Agro & Natuur). In 2015 werkten we aan dit innovatieve concept. We hopen dat al in 2016 de eerste dementerenden een gelukkig moment gaan beleven in de natuur van Twente. 

Feestelijk nieuw jaar
Terra Incognita bestaat in 2016 tien jaar! Dat gaan we natuurlijk vieren, daarover hoort u nog van ons.

Wij rekenen weer op een inspirerende samenwerking met u in dit nieuwe jaar.

Jan Maurits van Linge, Robert Arends, Frank Stroeken, Inge Hoekstra en Christopher de Boer

We danken ook graag onze opdrachtgevers, die ons aan de gang houden en die ons plezier geven. Graag noemen we over het afgelopen jaar: gemeente Utrecht, Greenport Aalsmeer, provincie Zuid-Holland, gemeente Soest, Innovatie Agro & Natuur, gemeente Teylingen, Zuidvleugel, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Woerden, EFL-Stichting, gemeente Doetinchem, gemeente De Bilt, provincie Noord-Holland, gemeente Amersfoort, Sherpa, EBU en Hofstede Sterreschans.

Onze succesvolle projecten realiseren we met hulp van vele samenwerkingspartners in ons netwerk. Graag noemen we WB de Ruimte, Agrimaco, Margreet Kokshoorn, Han Verheijden, Bureau Waardenburg, Ferdinand van Hemmen, Eckhart Heunks, APPM, bureau Nieuwe Gracht, Yvon Schuler, Arda van Helsdingen, Origame, HaasDesign, K2 architecten, CLM, Connect, HKG, Planmaat, Dialogic, BLG/Landgoednetwerk, Splids!, Atriv√©, De Bouw & Partners en Stichting in Arcadi√ę.

21 december 2015

Buiten Zorgen, dementie in de natuur.


In de afgelopen maanden werkten we aan een inspirerend project: Buiten Zorgen. Het project heeft als doel om dementerenden die te weinig buiten komen, geluksmomenten te bieden in de natuur. Door dementerenden actief in de natuur te laten zijn, kan de ontwikkeling van dementie bovendien worden vertraagd. In opdracht van Innovatie Agro en Natuur werkten we samen met CarintReggeland, Landschap Overijssel, gemeente Hengelo, Welbions, Origame en Orgyd.

We onderzochten wat de ruimtelijke condities zijn voor een zorgplek in de natuur en bekeken daarvoor Weusthag en Hof Espelo. Hier blijkt veel mogelijk te zijn: er zijn vele aanleidingen om dementerenden te activeren. Natuurbeheer kan hiermee gecombineerd worden. Geluksmomenten lijken mogelijk te zijn.
Daarnaast verkenden we de programmatische voorwaarden om deze beweging mogelijk te maken binnen de drukke en krap gefinancierde zorgpraktijk. Voor de partijen was out-the-box denken nodig en er moesten nieuwe relaties ontstaan die samen een avontuur aandurven.

Het project lijkt succesvol te worden. Voor een pilotproject ontstaat er een samenwerking met de provincie Overijssel. Een verslag van dit project vindt u HIER.