Niets is voor altijd

Na 12,5 mooie jaren is Terra Incognita gestopt per 1 juli 2018. Met veel ambitie, enthousiasme en passie hebben we sinds 2006 aan Terra Incognita gewerkt. We deden vele inspirerende projecten. We danken onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de prachtige klussen. We zijn trots op Terra Incognita. En we kijken met veel plezier terug op deze mooie periode.


Pagina's

3 oktober 2014

Wegingscommissie Windenergie adviseert kritisch over Federatieplannen Flevoland

Opstelling Sternweg. 1 van de 3 recente opstellingen die niet hoeven te worden opgeschaald.
De Wegingscommissie Projectplannen Wind Flevoland heeft op 25 september haar advies naar buiten gebracht over het Federatieplan Windenergie Flevoland. In de commissie vervult Frank Stroeken de expertrol op het gebied van landschap.

Het Federatieplan is een gezamenlijk plan van alle windverenigingen van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en het beoogt de vervanging en opschaling van alle windturbines van Flevoland in samenhang te laten plaatsvinden. Het plan gaat over een totale investering van ca. €1,7 miljard. Het is een uitdaging om deze grootschalige opschaling zowel organisatorische, financieel als ook landschappelijk goed te plannen. Om over de plannen van dit complexe project te kunnen oordelen is door provincie en gemeenten de onafhankelijke Wegingscommissie Wind ingesteld. 

Advies. Het Federatieplan dat er nu ligt heeft volgens de Wegingscommissie niet voldoende kwaliteit om te kunnen vertrouwen op een goede uitwerking.  Er is onvoldoende aandacht besteed aan de landschappelijke consequenties van de opgave en er heeft onvoldoende ontwerponderzoek plaatsgevonden. Ook op andere punten is er niet goed tegemoet gekomen aan het Programma van Eisen.

Op basis van dit advies hebben de gemeentelijke besturen en het provinciale bestuur van Flevoland besloten om de huidige versie van het Federatieplan niet verder in procedure te nemen en om nadere eisen te stellen aan de planvorming door de Federatie.